Algemene Voorwaarden ClaimedIn

Versie 16 november 2020

 

Artikel 1                     Algemeen

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:

                          ClaimedIn: een handelsnaam van de besloten vennootschap CrowdClaiming.Club B.V., gevestigd aan de Amersfoortseweg 40, 3951 LC in Maarn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met het nummer 65847067. ClaimedIn wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd door Eric Mieremet. 

                          Aanbod/aanbiedingen: alle diensten en producten die jij/de opdrachtgever kunt afnemen van ClaimedIn, waaronder het aanmelden voor deelname aan een collectieve claim via onder andere de website van ClaimedIn, en het afnemen van (juridische) producten en diensten. Het actuele aanbod van alle diensten en producten staat weergegeven op de website van ClaimedIn (www.claimedin.nl).

                          Jij/je/Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die zich aanmeldt bij een collectieve claim en/of een van de (juridische) producten en/of diensten afneemt.

                          Collectieve claim: een collectieve (schadevergoedings)actie die op de website van ClaimedIn staat vermeld en waarvoor je je kunt aanmelden.

                          Derden: die partijen die ClaimedIn inzet voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou/de opdrachtgever en ClaimedIn.

                          Claimstichting: een stichting die ClaimedIn opricht om een collectieve (schadevergoedings)claim te behandelen. Een claimstichting is volledig onafhankelijk. De Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) is op de claimstichting van toepassing. Verder wordt de Claimcode (zoveel mogelijk) toegepast. 

Artikel 2                     Toepasselijkheid

2.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met ClaimedIn.

2.2         Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met ClaimedIn, voor de uitvoering waarvan zij derden inschakelt.

2.3         Als een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en zal ClaimedIn een of meer vervangende bepalingen opstellen. Hierbij neemt ClaimedIn zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht.

2.4         Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing als en voor zover ze specifiek en schriftelijk door ClaimedIn zijn aanvaard.

2.5         ClaimedIn mag deze algemene voorwaarden altijd wijzigen. ClaimedIn stelt jou als opdrachtgever van wijzigingen in deze algemene voorwaarden actief op de hoogte. De meest recente versie van de algemene voorwaarden staat op website.

Artikel 3                     Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

3.1         Er komt een overeenkomst tussen jou en ClaimedIn tot stand doordat en zodra ClaimedIn jouw aanmelding voor deelname aan een collectieve claim heeft ontvangen.

3.2         Ook komt er een overeenkomst tussen jou en ClaimedIn tot stand zodra je een dienst of product op de website van ClaimedIn hebt besteld. Bestel je een dienst of product niet direct via de website van ClaimedIn, maar op een andere manier (bijvoorbeeld via e-mail, per telefoon, face-to-face of via videobellen), dan komt de overeenkomst tussen jou en ClaimedIn tot stand zodra je van ClaimedIn een e-mail hebt ontvangen, waarin de afspraken zijn vastgelegd.  

3.3         Als ClaimedIn mondelinge toezeggingen doet of heeft gedaan, dan zijn die pas bindend zodra ClaimedIn ze schriftelijk aan je heeft bevestigd.

3.4         ClaimedIn mag de collectieve claim geheel naar eigen goedkeuren uitvoeren, waarbij zij in geen enkel geval een positief resultaat garandeert. Dit betekent dat ClaimedIn de collectieve claim te allen tijde naar beste weten en kunnen uitvoert. Bovendien kun je geen rechten ontlenen aan de informatie die ClaimedIn onder andere op of via de website, via nieuwsbrieven, via social media en accounts verstrekt.

3.5         ClaimedIn doet haar best om de collectieve claim naar beste weten en kunnen te behandelen. Toch kan het voorkomen dat ClaimedIn door omstandigheden de collectieve claim stopt. Dat kan op elk moment zijn. De omstandigheden waaronder een claim kan stoppen staan in artikel 7.2 vermeld. In ieder geval meldt ClaimedIn jou zo spoedig mogelijk als hiervan sprake is.

3.6         Door het aangaan van een overeenkomst met ClaimedIn garandeer je dat je de rechtsbekwaamheid bezit om de overeenkomst aan te gaan in eigen naam en, als dat van toepassing is, in naam van andere personen of een bedrijf of organisatie. Je staat er dan ook voor in dat je gevolmachtigd bent om je aan te melden voor de collectieve claim namens de door jou opgegeven andere personen en/of bedrijf/organisatie. ClaimedIn kan bewijs bij je opvragen waaruit moet blijken dat je gevolmachtigd bent.

3.7         Door je aan te melden bij een collectieve claim, geef je aan ClaimedIn de bevoegdheid om namens jou en degenen die je via een volmacht vertegenwoordigd, de collectieve claim te incasseren via een (buiten)gerechtelijk traject.

3.8         ClaimedIn stuurt je geen updates voor elke handeling die zij uitvoert of laat uitvoeren, maar zal je gedurende de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk op de hoogte houden via je online account, de nieuwsbrief en/of per e-mail.

 

Artikel 4                     Inschakelen van derden

4.1       Bij de uitvoering van een overeenkomst mag ClaimedIn derden inschakelen.

4.2       Iedere eigen aansprakelijkheid van ClaimedIn voor een tekortkoming van ingeschakelde derden is uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is ClaimedIn gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens jou als opdrachtgever te aanvaarden.

 

Artikel 5                     Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1       Je bent verplicht om, op verzoek van ClaimedIn, alle benodigde gegevens en/of informatie, op voorhand dan wel (direct) nadat je je hebt aangemeld bij een collectieve claim, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, aan ClaimedIn kenbaar te maken en/of te overhandigen. Je kunt dit onder andere doen via het online account dat je hebt aangemaakt.

5.2       Je garandeert dat alle verstrekte gegevens en informatie juist, volledig en waarheidsgetrouw zijn. Je vrijwaart ClaimedIn voor alle aanspraken van derden als gevolg van door jou verstrekte onjuist verstrekte gegevens en/of informatie en/of frauduleuze handelingen.

5.3       Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je je correcte IBAN en BIC, waarop ClaimedIn het (mogelijke) incassoresultaat van een geïnde collectieve (schadevergoedings)claim kan storten. Onjuistheid van deze gegevens kun je op geen enkele wijze aan ClaimedIn toerekenen.

5.4       Zo snel als mogelijk geef je per e-mail of via je online account wijzigingen aan ClaimedIn door in je situatie en/of je contactgegevens (verandering van woonplaats, wijziging van e-mailadres, bankrekeningnummer, et cetera). Ook alle nieuwe of gewijzigde informatie, die direct of indirect van belang kan zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, geef je zo spoedig mogelijk aan ClaimedIn door per e-mail of via je online account.

5.5       Nadat je je hebt aangemeld voor een collectieve claim mag je niet meer direct of indirect (via bijvoorbeeld een vertegenwoordiger) communiceren over de collectieve claim die centraal staat met degene c.q. de organisatie tegen wie de betreffende collectieve claim wordt of is ingesteld, tenzij we hierover andere schriftelijke afspraken maken of hebben gemaakt. 

5.6       Neemt degene c.q. de organisatie tegen wie de collectieve claim, waarvoor je je hebt aangemeld, wordt of is ingesteld contact met jou op, dan ben je verplicht hiervan direct per e-mail en of via je online account melding te doen. Datzelfde geldt in het geval je directe betalingen of enige andere vorm van betaling of vergoeding ontvangt van anderen betreffende de collectieve claim waarvoor je je hebt aangemeld.

5.7       Gedurende de looptijd van de overeenkomst mag je geen claim instellen bij (een) derde(n) voor de betaling van de gehele of een deel van de schadevergoeding, die in de collectieve claim in de overeenkomst centraal staat.

5.8       Je garandeert dan ook dat je jouw vordering tot schadevergoeding niet aan derden hebt overgedragen en dat er geen juridisch geschil in behandeling is of te verwachten is tussen de jou en degene of de organisatie tegen wie de collectieve claim wordt of is ingesteld.

 

Artikel 6                     Herroepingsrecht

6.1         ClaimedIn vindt het belangrijk dat jij tevreden bent. Daarom kun je je uiterlijk tot 14 (dagen) na je aanmelding voor een collectieve claim nog bedenken. Als je hiervan gebruik maakt, annuleer je je aanmelding voor de betreffende collectieve claim van ClaimedIn.

6.2         De bedenktermijn gaat in op de dag die volgt op de aanmelding voor een collectieve claim. Valt de 14e dag in het weekend of op een feestdag? Dan eindigt de bedenktijd pas op de eerstvolgende werkdag.

6.3         Annuleren/herroepen doe je door aan ClaimedIn een e-mail te sturen of dit in je online account aan te geven. De dag dat je de e-mail verstuurt of er in je online account melding van maakt, geldt als het annulerings-/herroepingsmoment. ClaimedIn checkt of je tijdig hebt herroepen.

6.4         Als je al betalingen hebt gedaan, dan betaalt ClaimedIn die zo spoedig mogelijk aan je terug, mits ClaimedIn heeft vastgesteld dat je tijdig hebt herroepen/geannuleerd.

6.5         Heb je bij ClaimedIn online (via de website) een digitaal (juridisch) product of dienst aangeschaft en krijg je direct na betaling toegang tot het volledige digitale product of de dienst? Dan vervalt je herroepingsrecht als dat specifiek bij het betreffende digitale product of de digitale dienst vermeld staat. ClaimedIn wijst je op dit vervallen van je herroepingsrecht bij het betreffende product/de betreffende dienst. Je ontvangt hiervan ook een bevestiging van ClaimedIn per e-mail. Ga je niet akkoord met deze voorwaarde, bijvoorbeeld door deze te vernietigen, dan krijg je geen toegang tot de digitale dienst en/of het digitale product.

 

Artikel 7         Einde van de overeenkomst

7.1       De overeenkomst eindigt zodra ClaimedIn de producten en/of diensten heeft geleverd, die je bij ClaimedIn (online) hebt aangeschaft.

7.2       Ten aanzien van de collectieve claim eindigt de overeenkomst onder andere in de volgende gevallen en omstandigheden, zonder dat ClaimedIn gehouden is om enige vorm van (schade)vergoeding aan jou te voldoen:

1.            ClaimedIn stopt een (buiten)gerechtelijk traject of ziet er van af.

2.            Een buitengerechtelijk traject leidt niet tot een oplossing.

3.            Als de collectieve claim volledig is geïnd en ClaimedIn heeft het aan jou toekomende deel van de geïnde collectieve claim uitbetaald.

4.            Als een gerechtelijke uitspraak onherroepelijk is geworden, maar het niet lukt om de collectieve claim (volledig) te innen.

5.            Als je ClaimedIn foutieve, onjuiste of onware informatie verschaft of als je in strijd met deze algemene voorwaarden handelt.

6.            Als je zelf besluit je terug te trekken uit de collectieve claim waarvoor je je hebt aangemeld. Trek je je terug binnen je herroepingstermijn, dan geldt artikel 6. Als je je aanmelding voor een collectieve claim terugtrekt na verloop van je herroepingstermijn, dan heb je geen recht op geld terug van je betaalde bijdrage(n) ten behoeve van de collectieve claim.

7.            Als jij of een derde die in jouw naam en/of voor jouw rekening handelt, een deel van of de gehele collectieve schadevergoeding betreffende de collectieve claim hebt ontvangen, zonder ClaimedIn hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

8.            Als je met een andere dienstverlener dan ClaimedIn een overeenkomst sluit of hebt gesloten om de collectieve schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontvangen.

9.            Als de Rechtbank het verzoek tot betaling van de collectieve schadevergoeding niet-ontvankelijk of ongegrond verklaart omdat je aan ClaimedIn onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven.

10.       Als je niet of niet volledig reageert op vragen en/of verzoeken om informatie en/of documenten door ClaimedIn, binnen 14 dagen, gerekend vanaf de datum van het versturen van de vraag of het verzoek. Als je na een tweede herinnering nog steeds niet alle vereiste documenten aan ClaimedIn hebt verzonden en/of de vragen hebt beantwoord, gaat ClaimedIn ervan uit dat je de overeenkomst met ClaimedIn wenst te beëindigen.

7.3       Vanwege de genoemde omstandigheden in artikel 7.2 kan jij respectievelijk ClaimedIn de overeenkomst beëindigen door een e-mail of een aangetekende brief te sturen, of dit via het online account te melden. Er geldt geen opzegtermijn. De overeenkomst eindigt per de datum van de e-mail, brief of van de melding in het online account.

7.4       Met uitzondering van punt 3 onder artikel 7.2, heb je bij de beëindiging van de overeenkomst die betrekking heeft op een collectieve claim geen recht op enig deel van de (geïnde) collectieve schadevergoeding.

7.5       Na het einde van de overeenkomst blijven onder andere de volgende bepalingen voortbestaan:

            rechten van intellectueel eigendom (eigendomsrechten);

            (beperking van) aansprakelijkheid;

            overmacht;

            vertrouwelijkheid en geheimhouding;

            toepasselijk recht;

            de bevoegde rechter.

 

Artikel 8                     Wijzigen van de overeenkomst betreffende de collectieve claim

8.1       ClaimedIn mag de overeenkomst die betrekking heeft op een collectieve claim wijzigen of aanvullen. Dit kunnen wijzigingen of aanvullingen zijn als gevolg van veranderende wet- en regelgeving, maar ook veranderingen in de werkwijze van ClaimedIn. De wijzigingen of aanvullingen kondigt ClaimedIn minimaal een (1) maand vóór inwerkingtreding schriftelijk bij je aan.

8.2       De wijzigingen of aanvullingen hoef je niet te accepteren. Je kunt je dan terugtrekken uit de collectieve claim.

Artikel 9                     Prijzen en betalingsvoorwaarden

9.1         Soms verricht ClaimedIn haar werkzaamheden op basis van “no cure no pay”. Hiervan kan met name sprake zijn bij collectieve claims. Als dit zo is, dan staat dit duidelijk vermeld op de website van ClaimedIn en in de overeenkomst met jou.

9.2         De prijzen van de producten en diensten van ClaimedIn zijn altijd inclusief btw en andere heffingen van overheidswege. De btw staat apart vermeld.

9.3         Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, betaal je voor de diensten en producten van ClaimedIn:

1.          direct elektronisch bij het bestellen c.q. aangaan van de overeenkomst het verschuldigde bedrag ineens. Je ontvangt dan na je betaling de factuur per e-mail.

2.          of binnen veertien (14), gerekend vanaf de factuurdatum. Je kunt hiervoor de betaallink op de factuur gebruiken.

Bij de producten en diensten staat steeds duidelijk aangegeven op welke manier je kunt betalen. De factuur kun je ook in je online account terugvinden.

9.4         Bij een betalingsachterstand ontvang je van ClaimedIn eerst een betalingsherinnering, waarin ClaimedIn aangeeft welke factuur of facturen je niet op tijd betaald hebt, met het verzoek de betaling(en) alsnog binnen zeven (7) dagen te doen. Volgt geen betaling binnen die zeven (7) dagen, dan stuurt ClaimedIn je een aanmaning met nog eens een betalingstermijn van veertien (14) dagen. In de aanmaning kondigt ClaimedIn aan dat je na verloop van deze laatste termijn van veertien (14) dagen in verzuim bent en dat ClaimedIn de toegang tot je account kan blokkeren. Vindt naar aanleiding van deze aanmaning nog steeds geen betaling plaats, dan ben je dus in verzuim en ben je contractuele rente van 2% per jaar en de buitengerechtelijke incassokosten bovenop het openstaande bedrag aan ClaimedIn verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal € 40,=. ClaimedIn houdt zich bij de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten aan het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.

9.5         Als ClaimedIn erin slaagt om de gehele of een deel van de geclaimde schadevergoeding te innen, heeft zij recht op een vergoeding van het totaal ontvangen bedrag. De hoogte van die vergoeding staat in de overeenkomst tussen jou en ClaimedIn. Dit kan een vast bedrag zijn, maar ook een percentage van het totaal geïnde collectieve claimbedrag.

9.6         ClaimedIn is bevoegd de collectieve schadevergoeding namens jou te innen. In dit geval zal ClaimedIn binnen 3 maanden na ontvangst van de succesvolle inning het aan jou toekomende deel van de collectieve schadevergoeding verminderd met de vergoeding die ClaimedIn toekomt (zie artikel 9.5) aan je crediteren via je account. Je krijgt een specificatie van het aan jou toekomende deel van de geïnde collectieve schadevergoeding. Op jouw verzoek maakt ClaimedIn het aan jou toekomende vergoedingsbedrag over naar je bankrekeningnummer, op voorwaarde dat ClaimedIn in bezit is van je juiste bankrekeningnummer.

9.7         ClaimedIn mag transactiekosten naar buitenlandse rekeningnummers inhouden op het uit te keren collectieve schadevergoedingsbedrag.

9.8         Betalingen die de partij tegen wie de collectieve schadevergoedingsactie loopt rechtstreeks aan jou doet, moet je uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van enige betaling aan ClaimedIn melden. Doe je dat niet (tijdig), dan behoudt ClaimedIn het recht om aan jou een bedrag ter hoogte van 35% van de totaal geclaimde hoofdsom van de schadevergoeding te factureren. Zijn er kosten gemoeid met het incasseren, dan komen die ook voor jouw rekening.

9.9         Het vorige lid geldt ook als de partij tegen wie de collectieve schadevergoedingsactie loopt rechtstreeks aan jou compensatie in een andere vorm dan in geld aanbiedt. 

Artikel 10                   Beperking van aansprakelijkheid

10.1       Als je onjuiste of onvolledige gegevens aan ClaimedIn hebt doorgeven, is ClaimedIn niet aansprakelijk als hierdoor schade bij jou ontstaat.

10.2       ClaimedIn is niet aansprakelijk voor eigen of door haar ingeschakelde derden gemaakte administratieve fouten of handelingen. ClaimedIn behoudt zich het recht voor administratieve fouten te herstellen. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is ClaimedIn gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens jou als opdrachtgever te aanvaarden.

10.3       ClaimedIn is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten door een claimstichting.

10.4       ClaimedIn kun je in geen geval aansprakelijk stellen voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn of vertragingen van/op de website en/of je account. Het gebruik van zowel de website als je account is geheel op eigen risico.

10.5       ClaimedIn is niet aansprakelijk voor vertraging in de uitbetaling van de geïnde collectieve (schadevergoedings)claim. De uitbetalingstermijn zoals aangegeven in artikel 9.6 is dus geen fatale termijn, maar een indicatieve termijn.

10.6       ClaimedIn is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die je lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst (zie artikel 7).

10.7       ClaimedIn is niet aansprakelijk voor enige schade die je lijdt doordat je foutieve bankgegevens aan ClaimedIn hebt doorgegeven. Als je onjuiste of onvolledige bankgegevens hebt doorgegeven, waardoor ClaimedIn het jou toekomende collectieve (schadevergoedings)claim aan de verkeerde ontvanger betaalt, is ClaimedIn niet aansprakelijk en niet verplicht om het terug te vorderen.

10.8       Als sprake is van overmacht, dan is ClaimedIn niet aansprakelijk voor enige schade (zie ook artikel 11).

10.9       De aansprakelijkheid van ClaimedIn voor tekortkomingen in producten en diensten van derden, waaronder ook software en applicaties is uitgesloten.

10.10    ClaimedIn is eventueel alleen aansprakelijk tegenover jou:

a)         voor schade of lichamelijk letsel aan personen als gevolg van een            onrechtmatige daad, die ClaimedIn kan worden toegerekend, of

b)         voor schade doordat ClaimedIn niet (correct) voldoet aan de overeenkomst.

10.11    Een onrechtmatige daad is een inbreuk op een recht van een ander (zoals het eigendomsrecht), het handelen of niet handelen in strijd met de wet (zoals vernieling) en handelen in strijd met normen en waarden (zoals inbreuk op andermans privacy).

10.12    Heb je zelf schuld aan het ontstaan van je schade en/of ben je zelf verzekerd tegen de ontstane schade, dan hoeft ClaimedIn aan jou geen schadevergoeding te betalen.

10.13    Iedere aansprakelijkheid van ClaimedIn voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Dat betekent dat vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade als gevolg van misgelopen omzet of winst, vertragingsschade, schade door verlies van gegevens, schade door overschrijding van termijnen, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens en na afloop van onze dienstverlening is uitgesloten.

10.14    De eventuele aansprakelijkheid van ClaimedIn voor directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen telt als één (1) gebeurtenis) en is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst door jou betaalde prijs, exclusief btw.

10.15    De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals hiervoor (in artikel 10.1 tot en met 10.14) is aangegeven, geldt niet als je schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid door ClaimedIn.

10.16    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat je de directe schade onmiddellijk, maar uiterlijk binnen één (1) maand, na het ontstaan daarvan schriftelijk via een aangetekende brief en voldoende gemotiveerd bij ClaimedIn meldt.

10.17    In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je ClaimedIn eerst schriftelijk in gebreke stellen en ClaimedIn nog een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen of eventuele fouten te herstellen, schade te beperken of op te heffen.

10.18    Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ClaimedIn vervalt door het enkele verloop van 1 (één) jaar na het ontstaan van de oorzaak van de vordering tot schadevergoeding.

10.19    Je vrijwaart ClaimedIn voor iedere aansprakelijkheid voor schade bij derden.

Artikel 11                   Overmacht

11.1       ClaimedIn hoeft haar verplichtingen uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden niet na te komen als sprake is van een overmachtsituatie. ClaimedIn is dan niet aansprakelijk voor schade die je hebt geleden, lijdt en/of nog zult lijden.

11.2       Onder overmacht verstaat ClaimedIn onder andere:
overheidsmaatregelen; storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiediensten; (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van onder andere netwerken, software, diensten en programma’s van derde partijen; netwerkaanvallen, waaronder DoS- of DDoS-aanvallen; oorlog; staking; natuurgeweld; brand; terrorisme; vervoersproblemen; andere bijzondere omstandigheden; andere bijzondere omstandigheden (zoals pandemieën, epidemieën, virussen, lockdown, natuurrampen, overstromingen, etc.)

11.3       ClaimedIn heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de overmachtsituatie intreedt nadat ClaimedIn haar verplichting had moeten nakomen.

11.4       Zolang de overmachtsituatie voortduurt mag ClaimedIn de verplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden opschorten.

Artikel 12                   Intellectueel eigendom

12.1       Op teksten (waaronder brieven en processtukken), materialen, afbeeldingen, video’s, content behorende bij de diensten en producten van ClaimedIn, bezit ClaimedIn de intellectuele eigendomsrechten.

12.2       Je mag niet zonder voorafgaande toestemming van ClaimedIn haar beeldmateriaal, informatie, content, etc. van de website, sociale mediakanalen of uit je account gebruiken, kopiëren of verkopen. Je mag wel (de informatie op) de website van ClaimedIn en vanuit de account raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Wil je meer dan dat, neem dan contact op met ClaimedIn.

12.3       Bij overtreding van dit artikel ben je ClaimedIn direct een opeisbare boete verschuldigd van € 5.000 (vijfduizend euro) voor iedere overtreding, alsmede € 1.000 (duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast heeft ClaimedIn het recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding van je te vorderen.

Artikel 13                   Geheimhouding/vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

13.1       Net als ClaimedIn ben je verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die jij en ClaimedIn in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen, tenzij dit openbare bronnen betreft. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de ander is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2       ClaimedIn neemt jouw privacy serieus en houdt zich in dit kader aan de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan haar stelt. Meer informatie over hoe ClaimedIn omgaat met persoonsgegevens, kun je lezen in de privacyverklaring van ClaimedIn. De meest recente versie van deze privacyverklaring staat op de website van ClaimedIn.

Artikel 14                   Geschillen, bevoegde rechter en toepasselijk recht

14.1       Bij eventuele geschillen zullen jij en ClaimedIn altijd eerst proberen om deze onderling op te lossen, voordat ClaimedIn en/of jij ze aan de rechter voorlegt.

14.2       Als jij en ClaimedIn er onderling niet uitkomen, dan worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amersfoort.

14.3       Op alle overeenkomsten tussen ClaimedIn en jou en op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15                   Slotbepalingen

15.1       Als bepalingen in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden strijdig zijn met elkaar, dan gaat de inhoud van de overeenkomst voor.

15.2       Tezamen met je aanmelding voor een of meer van onze producten en/of diensten en een eventuele bevestigingsmail, vormen deze algemene voorwaarden tezamen de volledige overeenkomst tussen jou en ClaimedIn.

15.3       Als onduidelijkheden bestaan over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of als zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan treedt ClaimedIn met jou in overleg om ter vervanging nieuwe bepalingen af te spreken, waarbij jij en ClaimedIn zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zullen nemen.

15.4       De meest actuele versie van de algemene voorwaarden kun je vinden en lezen op de website van ClaimedIn. Je kunt ze ook in pdf downloaden om ze vervolgens op te slaan.